KVKK Aydınlatma Metni

Türkiye’de kurulu ROE MEDYA YAPIM VE REKLAM HİZM. TİC. LTD. Şirketi’nin (“Roe Medya”) web sitesi kullanıcısı, üyesi, abonesi veya sözleşmeli Oyuncusu/Modeli/Yaratıcısı/Influencer’ı iseniz; veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı KVKK’nın 10. Maddesinde belirlenen başlıklar itibari ile kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek isteriz. 6698 sayılı KVKK m.3/1-d uyarınca “Gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi” kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Veri işleme faaliyeti ise aynı yasanın 3/1-e maddesinde “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.” olarak tanımlanmıştır. Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz.

1- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı :

 Roe Medya, web sitesi kullanıcısı, üyesi, abonesi, ünlüler, etkileyiciler ve sosyal medya içerik üreticileri (“web sitesi kullanıcısı, üyesi, abonesi veya Oyuncusu/Modeli/Yaratıcısı/Influencer”) ile markaları, kuruluşları, şirketleri, kurumları ve topluluklar gibi proje sahipleri arasında işbirlikleri kurar. web sitemizin ziyaretçileri ile üye ve kullanıcıları tarafından firmamızla paylaşılan kişisel veriler gerek firmamız gerekse de firmamıza bağlı bulunan diğer işletmeler tarafından veri sahipleri ile e-posta-sms-mms ve sair iletişim araçları vasıtası ile iletişim kurulabilmesi, veri sahiplerine şirketimiz ve bağlı bulunan diğer işletmeler hakkında bilgilendirmelerde bulunulması ile sair satış/pazarlama, trafik ölçümleme, istatistiki analizler ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi, tekliflerde bulunulması, ürün gönderimlerinin sağlanması, gönderime ilişkin lojistik süreçlerinin yürütülmesi, çağrı merkezi ve telefon görüşmeleri esnasında görüşme kayıtlarının alınması suretiyle hizmet kalitesinin ölçümlenmesi ve  iletişim güvenliğinin sağlanması, taraflar arasında akdedilmiş her türlü satın alma/satış/tedarik, üyelik vb. sözleşmelerde firmamızın üstlendiği görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi, ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, elektronik ticari iletilerin gönderilmesi, kurumsal iletişim, etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirmelerde bulunulması, bilgi işlem süreçlerinin takibi ve ihtiyaçlarının karşılanması, firmamızın finansal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, veri sahipleri ile resmi kurum ve kuruluşlardan gelen şikayet ve talepleri değerlendirmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, resmi ve özel denetim, inceleme ve raporlama faaliyetlerinin yerin getirilmesi İşbirlikleri, içerik oluşturma, içerik üretimi, oyunculuk, modellik, mankenlik, sahip olunan sosyal medya kanallarında içerik yayınlama, yorum yapma veya beğenme gibi çevrimiçi etkileşimleri, dijital pazarlama, dijital içerik dağıtımı, sosyal mecralarda takipçi ve takip edilenler sayısı, profil fotoğrafı, paylaşılan içerik sayısı, Instagram bio, paylaşılan ve arşivlenmiş aleni içerikler, alıntılar (caption), bahisler (mentions), hashtagler ve bu içeriklere erişim bilgileri, aleni beğeni, yorum ve görülme sayıları, içerikle etkileşime giren kişi listesi, belli bir hesabı takip eden kişi listesi, belirli bir içeriğe yapılan etkileşimler, link tıklamaları, erişim ve kaydetme sayıları, içeriğinizde yer alan obje tipleri, kullanıcı adı, hesap ve kanal IDleri.gibi amaçlarla işlenebilir. Ancak projeden projeye değişiklik gösterebildiğinden bunlarla sınırlı değildir.6698 sayılı KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir.

2- Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği :

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda sayılan işleme amaçları ile sınırlı olmamak kaydı ile; Yarattığınız İçerik’in Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılmasını sağlamak ve yardımcı olmak, Demografik ölçüm, ilgi ve konum etkileşimleri gibi ölçümler yapan yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojisiyle tahminler yürütmek. Yaratıcı performansınızı ve projelerle uyumunuzu değerlendirmek. Tarafınıza gerekmesi durumunda yasal ve idari bildirimler göndermek. Sizi en uygun reklam veren markalarla buluşturmak amacıyla bilgi toplamak, araştırmak, derlemek ve raporlamak. İçeriklerinizin istatistiklerini ölçerek, yapılan reklam aktivitesinin performansını ölçmek. Firmamıza bağlı işletmelere, topluluk şirketlerine, firmamızın iş ortaklarına, müşterilerine, hissedarlarına ve iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari merciler ve yasal mercilere, özel hukuk tüzel kişilerine, firmamızın hizmet verdiği ya da aldığı tüzel ve gerçek kişilere; kargo firmalarına, finansal, muhasebesel ve hukuksal işlemler için ilgili iş ortaklarımıza, iş bu metnin “1.” maddesinde belirtilen amaçların yerine getirilmesi için çözüm ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, bankalara, telekominikasyon firmalarına ve iletişim operatörlerine, veri, yer ve hizmet sağlayıcılarına; verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlara, altyapı düzenlemeleri için anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlara; danışmanlık vb. hizmet alınan diğer firmalara 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde sayılan şartlara uygun olarak yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

3- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi :

Kişisel verileriniz iş bu metinde sayılan veri işleme amaçlarına uygun şekilde kanunlarda açıkça öngörülmüş olması; kişisel verilerin veri sahibince alenileştirilmiş olması; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi,  ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatlerinin korunması için ya da bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu durumlarda; ayrıca tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması ya da ifasından kaynaklı gerekliliklere ilişkin hukuki sebeplerle fiziken ya da elektronik ortamda başvuru formu doldurulması, sözleşmeler akdedilmesi, çağrı merkezi ve telefon görüşmeleri, web sitesi, sosyal medya hesapları, elektronik posta yazışmaları, veri entegrasyonu yoluyla ve iş yeri güvenlik kamerası çekimi vasıtasıyla sözlü, yazılı ya da görüntülü olarak toplanmakta ve elde edilmektedir.

4- İlgili kişinin 6698 sayılı KVKK’nın 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları:

6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesi gereğince firmamıza başvurarak, kişisel verilerinizin;  işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, eksik veya yanlış işlenmiş olması sebebiyle ilgilinin talebi üzerine verinin düzeltilmesi halinde düzeltildiğinin ve işlenme sebeplerinin ortadan kalkması sebebiyle verinin silindiğinin, yok edildiğinin veya anonim hale getirildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarınız bulunmaktadır.

5- İlgili Kişinin Başvuru Hakkı

Haklarınızı kullanmak için ilgili taleplerinizi 6698 sayılı KVKK’nın 13/1. maddesine ve bağlı yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak, Türkçe dilinde daha önce tarafımıza bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle  e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz:

Başvuru esnasında -başvurunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza ekleyerek- tarafımıza ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası; tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi; varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarasına ve talep konusuna yer vermeniz zorunludur.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Linki: https://roemedya.com

İletişim E-Posta: info@roemedya.com  

Adres: Esentepe Mah. Köprülü Sk. No:31A Şişli/İstanbul

Bize Ulaşın

Esentepe Mah. Köprülü Sk.

No:31/A Şişli İstanbul, Türkiye

Yol Tarifi

Levent Metro durağında Zincirlikuyu çıkışından 4 dk mesafede olup, Metro City Avm otopark giriş yolundan aşağıya doğru ilerleyiniz. A101 market arka sokağındayız.